Thánh Giuse, Bạn Trăm Năm Đức Maria – Ngày 19/3
Sống Đạo

Tại sao kính thánh Giuse vào tháng 3

Tháng ba được dành kính thánh Giuse, có lý do gì gắn liền tháng ba với thánh Giuse? Trong một năm, lòng đạo đức bình dân thường dành ra vài tháng để kính nhớ một nhân vật nào đó, cụ thể là: tháng 5 kính Đức Mẹ, tháng 6 kính Thánh tâm Chúa, tháng 10 […]