Cáo Phó Chúa Giêsu
Sống Đạo

Cáo Phó Chúa Giêsu Kitô

Trong niềm tin vào tình thương của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần, chúng tôi thành kính báo tin cùng các anh em môn đệ, thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần và toàn thể nhân loại: Thiên Chúa, Đấng Cứu Thế, Thầy, Người Yêu và Bạn của chúng tôi […]